Денсаулық сақтау

Аудандық орталық аурухана паспорты

ШҚО ДСБ «Жарма аудандық орталық ауруханасы» КМҚК паспорты

Толықжәнеқысқатүріндегіатауы
ШығысҚазақстаноблысыәкімдігініңденсаулықсақтаубасқармасының «Жарма аудандықорталықауруханасы» коммуналдықмемлекеттік қазыналықкәсіпорыны (ШҚО ДСБ «Жарма АОА»КМҚК)

Ведомстволықтиесілігі, ұйымдық-құқықтықнысаны: 
ҚазақстанРеспубликасыныңДенсаулықсақтауминистрлігіШығысҚазақстаноблысәкімдігініңденсаулықсақтаубасқармасыӨскеменқаласы, Гоголь көшесі 36, «ШҚО денсаулықсақтаубасқармасы» ММ.

Мекенжайы: 
ШҚО, Қалбатауауылы, Мустанбаевкөшесі 108 индекс 070600. 

Телефоны:    
бас дәрігер - 65-340,
хатшыжәне факс - 65- 373, 
қабылдаубөлімі -  65-091, 
жеделжәрдем - 103.
Электрондыпоштасы: zharma_zrb@mail.ru

Объектініңбасшысы
бас дәрігер  – Брынзова Татьяна Владимировна, жұмыс телефоны 65-340.

Басшыныңорынбасарлары

Әдістемелік-ұйымдастыружұмыстарыбойынша бас дәрігердіңорынбасары - Сейтханова Сауле Токанқызы, жұмыстелефны 65-526.
Басшыныңорынбасары: 
емдеужұмыстарыжәнеаурудыңалдыналубойынша бас дәрігердіңорынбасары – Ильясова СандугашАшкенқызы, жұмыстелефны 65-328.

«Жарма АОА» құрамынакіреді: 
АудандықорталықауруханаемханасыменҚалбатауауылындаорналасқан, ауданныңауылдықокругтарындадәрігерлікамбулаториялар – 6, фельдшер-акушерлікпунктер – 3, медициналықпунктер – 18.
Емханадакөмеккөрсетіледі:  
Дәрігергедейінгікөмек, жеделжәрдемкөмегі, АМСК, мамандырылғанкөмек 16 мамандықбойынша.
Стационарлықкөмек – 5 бөлімшемеде: жансақтау, хирургия, жұқпалыаурулар, соматика (терапия жәнебалалар) жәнеперзентхана (оныңішінде гинекология).
Медициналыққұрал-жабдықтарыменқамтамасызетілгені: 73,1 % құрайды.    
Ғимаратжайында: көлемі – 7546 шаршы метр, жалпыаймағыныңкөлемі –3,64 га.
Бөлімелер саны – 217.
Объекткеенетіні (мак./мин. адам): емханадамаксималды 200 адам, стационарда71 төсекорны (53- тәулікбойы, 18 - күндізгі стационар)

Емханажұмысатқарады: 
Күнсайын 800 ден 2000 дейін, сенбікүні 800 ден 1300 дейін,  демалыскүніжексенбі. Қабылдаубөлімі, жеделжәрдемжәнестационарлартәулікбойыауыспалыретінде.
Стационардатәулікбойы - 53 төсекорны, күндізгістационарда – 18 төсекорны. Стационар көлемі – 1292 м2, оныңішіндежұмысқаарналғаны – 816 м2.
Нақтамалы-кеңестіккөмектіңтізімі

 • Алғашқымедициналық-санитарлықкөмек
 • Мамадырылғанкөмек
 • Дәрігергедейінгікөмек
 • Жеделжәрдемкөмегі

Ересектұрғындарға, нақтамалы-кеңестікмедициналықкөмек – мамандықтарбойынша

 • Психиатрия
 • Офтальмология
 • Отолоринология
 • Наркология
 • Дерматовенерология
 • Стоматология
 • Жалпы терапия
 • Жұқпалыаурулар
 • Акушерлікжәне гинекология
 • Жалпы хирургия
 • Эндокринология
 • Невропатология
 • Оналтулық

Балаларға, нақтамалы-кеңестікмедициналықкөмек – мамандықтарбойынша

 • Жалпы хирургия
 • Стоматология
 • Невропатология
 • Жалпы педиатрия
 • Жұқпалыаурулар

Зерханалықанықтама

 • Серологиялықзерттеулер
 • Цитологиялықзерттеулер
 • Жалпыклиникалықзерттеулер
 • Бактериологиялықзерттеулер
 • Биохимиялықзерттеулер

Нақтамалар

 • Функционалдынақтама
 • Эндоскопиялықнақтама
 • Рентгенологиялықнақтама
 • Ультрадыбыстынақтама

Әлеуметтік-психиологиялықкөмек
Негізі:
04.04.2016жылғы №002643DFмедициналыққызметжасауғаберілегн лицензия.
Лицензиар:
ШығысҚазақстаноблысыныңәкімдігі
ШығысҚазақстаноблысыныңДенсаулықсақтаубасқармасы.

 

 

Парақтар өзгертілді: 20-06-2017